Bạn có cần giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm của mình không? Bạn có đang chìm đắm trong quá nhiều email?

Giới thiệu một trình theo dõi vấn đề nhẹ, dễ sử dụng dành cho các nhóm nhỏ và mục đích sử dụng cá nhân, kết hợp tính dễ sử dụng của email với sức mạnh của quy trình làm việc và thông báo hiệu quả để tăng năng suất cho nhóm của bạn!

  • Trông giống như một ứng dụng email và sử dụng nhanh chóng và đơn giản
  • Cấu trúc và quy trình làm việc tích hợp để theo dõi các vấn đề
  • Tự động chuyển đổi email thành vấn đề hoặc nhận xét và có thể được sử dụng làm công cụ trợ giúp
  • Tự động đồng bộ cập nhật với các thành viên khác trong nhóm
  • Hộp thư đến tích hợp với thông báo đẩy để liệt kê tất cả các bản cập nhật
  • Hiển thị một thông báo cho nhiều bản cập nhật về cùng một vấn đề và đánh dấu những thay đổi bằng màu vàng
  • Sẵn sàng sử dụng ngay lập tức và không yêu cầu bất kỳ cài đặt phía máy chủ nào
  • Máy khách dành cho máy tính để bàn và iPhone
  • Cộng tác công khai với những người dùng Colabolo khác bằng cách sử dụng một gói đăng ký hàng tháng!